Cung cấp thông tin về các loại máy tập giảm mỡ bụng, bài tập bụng, chế độ dinh dưỡng

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, số người tàn tật chiếm khoảng 7-10% dân số nhân loại (khoảng 600 triệu người). Ở Việt Nam, theo...

Tình hình tàn tật trên thế giới và Việt Nam

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, số người tàn tật chiếm khoảng 7-10% dân số nhân loại (khoảng 600 triệu người).

Ở Việt Nam, theo số liệu của Bộ Lao động - Thưương binh - Xã hội có gần 5 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 5- 7% dân số. Trong số đó có gần 1,5 triệu người là tàn tật nặng, cần được Nhà nước và xã hội giúp đỡ phục hồi chức năng.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng, số lượng người tàn tật cần hỗ trợ phục hồi chức năng không dừng lại ở con số trên mà còn gia tăng nhanh chóng theo tỷ lệ với sự gia tăng dân số theo cấp số nhân.

Tình hình tàn tật trên thế giới và ở Việt Nam

Chính sách của Việt Nam đối với người tàn tật

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người của Đại hội đồng Liên hợp quốc mà Việt Nam là một thành viên đã thừa nhận "Phẩm giá vốn có và các quyền bình đẳng bất di bất dịch của các thành viên trong gia đình loài ngưười là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới". Người khuyết tật cũng là một thành viên trong gia đình ấy.

Nhà nước Việt Nam từ lâu đã khẳng định Ngưười tàn tật là đối tượng đưược quan tâm trong hệ thống chính sách xã hội. Quan điểm nhất quán đó đã đưược thể hiện trong các điều khoản quy định việc trợ giúp, đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho Ngưười tàn tật của Hiến pháp Việt Nam năm 1959, 1980 và 1992, Pháp lệnh về ngưười tàn tật năm 1998 và Luật người khuyết tật đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

Luật người khuyết tật khẳng định: Bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho ngưười tàn tật hòa nhập cộng cộng là hoạt động có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

0 coment�rios: